OPĆI PODACI

Opći podaci o predškolskoj ustanovi

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Goražde počela je sa radom  25.11.1975.godine sa sjedištem u ulici Maršala Tita bb Goražde.

Odlukom Općinskog Vijeća Goražde broj:01-023-37/97 od 01.09.1997 godine osnivač ove Javne ustanove  je Općina Goražde. Preregistracija naziva ustanove izvršena je u Javna ustanova za Predškolski odgoj i obrazovanje Goražde sa istim sjedištem  i upisana u sudski registar kod Kantonalnog suda u Goraždu dana 06. marta 1998.godine pod brojem UP – II-38/98.

Javna ustanova  za predškolski odgoj i obrazovanje  Goražde se nalazi u centru grada i ima dva ulaza u objekat. Službeni ulaz iz pravca ul.Seada Sofovića Sofe i ulaz za roditelje iz pravca ul.Maršala Tita. Ulazi u objekat vrtića su prilagođeni za korisnike usluga, jer imaju parking prostore. Većina djece dolazi u vrtić autom ili pješice, jer stanuju u užem gradskom jezgru, pa  prevoz ne predstavlja problem za roditelje.

Organizacija rada 

Sa stanovišta organizacijske forme, koncepcije i programske orjentacije JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde je dječiji vrtić za kontinuirani cjelodnevni  boravak. Primarni program obuhvata njegu, odgoj i obrazovanje djece od dvije godine do polaska u školu. Programi su usklađeni sa radnim vremenom roditelja i potrebama socijalne sigurnosti djece. Ustanova provodi primarni cjelodnevni program u trajanju od 10 sati. Radno vrijeme vrtića je svakim radnim danom  od 6.00 h i 30 min do 16 h i 30 min. Ustanova je smještena u jednom objektu u ul.Maršala Tita br.6 u Goraždu koji je u funkciji i služi svojoj namjeni.

Odgojno-obrazovni rad se provodi kalendarski u periodu od septembra do juna sa planiranim mjesečnim temama.U periodu juni-juli-avgust zastupljene su slobodne aktivnosti prilagođene godišnjem dobu ljetu sa akcentom na realizaciju aktivnosti u  vanjskom prostoru (park oko vrtića).

Mjesečne aktivnosti su planirane u skladu sa potrebama, uzrasnim mogućnostima i intersovanjima djece, godišnjim dobima, aktuelnim dešavanjima (praznici, manifestacije).

Dnevne odgojno-obrazovne aktivnosti se realizuju u najadekvatnijem dijelu dana za dijete (prijepodne), u periodu između doručka i ručka.

Rad i organizacija kuhinje

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde su zaposlene dvije kuharice. Njihov zadatak je da prave sedmične jelovnike i spremaju svakodnevno svježe obroke za djecu i brinu se da  hranljivi sastojci, bjelančevine, masti, ugljeni hidrati, vitamini, mineralne soli i voda budu zastupljeni prema  Normativima za ishranu djece u vrtićima.U vrtiću se prate propisane smjernice za zdravu ishranu djece predškolskog  uzrasta koju su preporučili Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za Javno zdravstvo FBiH.

U vrtiću se svakodnevno vrši vizuelna kontrola nabavke, spremanja i serviranja hrane. Hrana odgovara svojim kvalitetom  standardima i propisima zdrave hrane za djecu.

U cilju preventivne zaštite zdravlja djece predškolskog uzrasta, potrebno je intervenirati na racionalnoj i pravilno izbalansiranoj društvenoj ishrani, koja ima presudan značaj za očuvanje zdravlja i pravilan rast i razvoj djece. Značaj koji ima dječije doba, kao izuzetno važno razdoblje u životu čovjeka, zahtijeva da se ishrani djece posveti puna pažnja.

Kroz društvenu ishranu djece obezbjeđuje se 75 % od  dnevnih energetskih potreba djeteta.

Važan zadatak u predškolskim ustanovama je čuvanje dječijeg zdravlja. U cilju postizanja što većeg stepena ove zaštite, svaka dva mjeseca vrši se dezinfekcija objekta vrtića, kao i njegove opreme. Kontrola korištenja dezinfekcionih sredstava, sa posebnim osvrtom na sanitarne čvorove i vešeraj  je svakodnevni zadatak. Svi uposleni koji su u neposrednom kontaktu sa djecom vrše sanitarne preglede u skladu sa zakonom. U vrtiću  se vodi medicinska dokumentacija i evidencija o izvršenim  ljekarskim i sanitarnim pregledima u cilju preventivnog djelovanja i zaštite dječijeg zdravlja.

U ovoj školskoj godini  izvršit će se obnova  ljekarskih uvjenja za svako dijete koje je duži vremenski period u vrtiću, a za upis nove djece je također potrebno ljekarsko uvjerenje i rodni list.

 Plan sanitarno-higijenskog održavanja vrtića teći će prema slijedećem:

– izraditi i provoditi plan za osiguranje i promovisanje  higijenskih uvjeta;

– provoditi higijensko-epideomiološke mjere;

– brinuti o redovnim higijenskim pregledima radnika;

– brinuti o dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji;

– kontroli hrane i higijene koje provodi Javna ustanova Zavod za Javno zdravstvo BPK-a Goražde.

 Sadržaj i obim odgojno-obrazovnog rada

Predškolskim odgojem i obrazovanjem, obezbeđuje se ostvarivanje prava svakog djeteta da se uključi u institucionalizovan oblik odgojno-obrazovnog rada, zadovoljavanje razvojnih potreba djece,  potreba porodice i društva.

Odgojno-obrazovni rad u pet odgojni grupa u ovoj ustanovi  zasniva se na :

– Cjelovitom razvojnom programu za rad u predškolskim ustanovama BPK-a Goražde,

– Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju BPK-a Goražde,

– Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje BPK-a Goražde,

– Obaveznim programom za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu BPK-a  Goražde.

Vrste programa u predškolskoj ustanovi

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanju i Pravilima Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje ova ustanova provodi sljedeće programe:

2.1.Cjeloviti razvojni program

2.2.Program za djecu u godini pred polazak u školu

Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih aktivnosti u odgojnim grupama

Kroz svakodnevni rad i aktivnost u Mješovitoj, Srednjoj, Starijoj i Predškolskoj grupi   bit će zastupljena slijedeća odgojno-obrazovna područja :

  • fizički razvoj
  • socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti
  • kognitivni (saznajni) razvoj
  • razvoj govora, komunikacije i stvaralaštva kao i zadaci vezani za ova područja

Programski sadržaji i zadaci zahtijevaju poštovanje:

– uzrasne mogućnosti djece;

– različite aspekte razvoja;

– individualizacije u radu;

– aktuelnosti u životnom okruženju;

– pokazatelja praćenja rada.

Polazišta u planiranju odgojno- obrazovnog rada

Osnovna polazišta pri planiranju odgojno-obrazovnog rada su:

 -razvojne karakteristike dijeteta i cjelokupne grupe na osnovu individualnog i dobro primjerenog zapažanja;

– razvojni zadaci;

– specifičnost odgojne grupe (predznanje djeteta, iskustvo, temperament, intelektualna razvijenost, stil učenja, stepen spremnosti);

– polazeći od interesa i potreba dijeteta, ali i stvarati nove interese i potrebe;

– okruženje djeteta (okolina u kojoj živi);

– raznovrsnost tema koje prezentiraju stvarnost koja okružuje dijete;

– fleksibilnija organizacija vremena i prostora;