OPĆI PODACI

Opći podaci o predškolskoj ustanovi

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Goražde počela je sa radom  25.11.1975.godine sa sjedištem u ulici Maršala Tita bb Goražde.

Odlukom Općinskog Vijeća Goražde broj:01-023-37/97 od 01.09.1997 godine osnivač ove Javne ustanove  je Općina Goražde. Preregistracija naziva ustanove izvršena je u Javna ustanova za Predškolski odgoj i obrazovanje Goražde sa istim sjedištem  i upisana u sudski registar kod Kantonalnog suda u Goraždu dana 06. marta 1998.godine pod brojem UP – II-38/98.

Javna ustanova  za predškolski odgoj i obrazovanje  Goražde se nalazi u centru grada i ima dva ulaza u objekat. Službeni ulaz iz pravca ul.Seada Sofovića Sofe i ulaz za roditelje iz pravca ul.Maršala Tita. Ulazi u objekat vrtića su prilagođeni za korisnike usluga, jer imaju parking prostore. Većina djece dolazi u vrtić autom ili pješice, jer stanuju u užem gradskom jezgru, pa  prevoz ne predstavlja problem za roditelje.

Organizacija rada 

Sa stanovišta organizacijske forme, koncepcije i programske orjentacije JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde je dječiji vrtić za kontinuirani cjelodnevni  boravak. Primarni program obuhvata njegu, odgoj i obrazovanje djece od dvije godine do polaska u školu. Programi su usklađeni sa radnim vremenom roditelja i potrebama socijalne sigurnosti djece. Ustanova provodi primarni cjelodnevni program u trajanju od 10 sati. Radno vrijeme vrtića je svakim radnim danom  od 6.00 h i 30 min do 16 h i 30 min. Ustanova je smještena u jednom objektu u ul.Maršala Tita br.6 u Goraždu koji je u funkciji i služi svojoj namjeni.

Odgojno-obrazovni rad se provodi kalendarski u periodu od septembra do juna sa planiranim mjesečnim temama.U periodu juni-juli-avgust zastupljene su slobodne aktivnosti prilagođene godišnjem dobu ljetu sa akcentom na realizaciju aktivnosti u  vanjskom prostoru (park oko vrtića).

Mjesečne aktivnosti su planirane u skladu sa potrebama, uzrasnim mogućnostima i intersovanjima djece, godišnjim dobima, aktuelnim dešavanjima (praznici, manifestacije).

Dnevne odgojno-obrazovne aktivnosti se realizuju u najadekvatnijem dijelu dana za dijete (prijepodne), u periodu između doručka i ručka.

Rad i organizacija kuhinje

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde su zaposlene dvije kuharice. Njihov zadatak je da prave sedmične jelovnike i spremaju svakodnevno svježe obroke za djecu i brinu se da  hranljivi sastojci, bjelančevine, masti, ugljeni hidrati, vitamini, mineralne soli i voda budu zastupljeni prema  Normativima za ishranu djece u vrtićima.U vrtiću se prate propisane smjernice za zdravu ishranu djece predškolskog  uzrasta koju su preporučili Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za Javno zdravstvo FBiH.

U vrtiću se svakodnevno vrši vizuelna kontrola nabavke, spremanja i serviranja hrane. Hrana odgovara svojim kvalitetom  standardima i propisima zdrave hrane za djecu.

U cilju preventivne zaštite zdravlja djece predškolskog uzrasta, potrebno je intervenirati na racionalnoj i pravilno izbalansiranoj društvenoj ishrani, koja ima presudan značaj za očuvanje zdravlja i pravilan rast i razvoj djece. Značaj koji ima dječije doba, kao izuzetno važno razdoblje u životu čovjeka, zahtijeva da se ishrani djece posveti puna pažnja.

Kroz društvenu ishranu djece obezbjeđuje se 75 % od  dnevnih energetskih potreba djeteta.

Važan zadatak u predškolskim ustanovama je čuvanje dječijeg zdravlja. U cilju postizanja što većeg stepena ove zaštite, svaka dva mjeseca vrši se dezinfekcija objekta vrtića, kao i njegove opreme. Kontrola korištenja dezinfekcionih sredstava, sa posebnim osvrtom na sanitarne čvorove i vešeraj  je svakodnevni zadatak. Svi uposleni koji su u neposrednom kontaktu sa djecom vrše sanitarne preglede u skladu sa zakonom. U vrtiću  se vodi medicinska dokumentacija i evidencija o izvršenim  ljekarskim i sanitarnim pregledima u cilju preventivnog djelovanja i zaštite dječijeg zdravlja.

U ovoj školskoj godini  izvršit će se obnova  ljekarskih uvjenja za svako dijete koje je duži vremenski period u vrtiću, a za upis nove djece je također potrebno ljekarsko uvjerenje i rodni list.

 Plan sanitarno-higijenskog održavanja vrtića teći će prema slijedećem:

– izraditi i provoditi plan za osiguranje i promovisanje  higijenskih uvjeta;

– provoditi higijensko-epideomiološke mjere;

– brinuti o redovnim higijenskim pregledima radnika;

– brinuti o dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji;

– kontroli hrane i higijene koje provodi Javna ustanova Zavod za Javno zdravstvo BPK-a Goražde.

 Sadržaj i obim odgojno-obrazovnog rada

Predškolskim odgojem i obrazovanjem, obezbeđuje se ostvarivanje prava svakog djeteta da se uključi u institucionalizovan oblik odgojno-obrazovnog rada, zadovoljavanje razvojnih potreba djece,  potreba porodice i društva.

Odgojno-obrazovni rad u pet odgojni grupa u ovoj ustanovi  zasniva se na :

– Cjelovitom razvojnom programu za rad u predškolskim ustanovama BPK-a Goražde,

– Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju BPK-a Goražde,

– Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje BPK-a Goražde,

– Obaveznim programom za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu BPK-a  Goražde.

Vrste programa u predškolskoj ustanovi

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanju i Pravilima Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje ova ustanova provodi sljedeće programe:

2.1.Cjeloviti razvojni program

2.2.Program za djecu u godini pred polazak u školu

Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih aktivnosti u odgojnim grupama

Kroz svakodnevni rad i aktivnost u Mješovitoj, Srednjoj, Starijoj i Predškolskoj grupi   bit će zastupljena slijedeća odgojno-obrazovna područja :

  • fizički razvoj
  • socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti
  • kognitivni (saznajni) razvoj
  • razvoj govora, komunikacije i stvaralaštva kao i zadaci vezani za ova područja

Programski sadržaji i zadaci zahtijevaju poštovanje:

– uzrasne mogućnosti djece;

– različite aspekte razvoja;

– individualizacije u radu;

– aktuelnosti u životnom okruženju;

– pokazatelja praćenja rada.

Polazišta u planiranju odgojno- obrazovnog rada

Osnovna polazišta pri planiranju odgojno-obrazovnog rada su:

 -razvojne karakteristike dijeteta i cjelokupne grupe na osnovu individualnog i dobro primjerenog zapažanja;

– razvojni zadaci;

– specifičnost odgojne grupe (predznanje djeteta, iskustvo, temperament, intelektualna razvijenost, stil učenja, stepen spremnosti);

– polazeći od interesa i potreba dijeteta, ali i stvarati nove interese i potrebe;

– okruženje djeteta (okolina u kojoj živi);

– raznovrsnost tema koje prezentiraju stvarnost koja okružuje dijete;

– fleksibilnija organizacija vremena i prostora;

Vijeće odgajatelja Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde je na  sjednici održanoj dana 27.08.2019.godine  jednoglasno usvojilo mjesečne teme za školsku 2019/2020 godinu po grupama kako slijedi:

Svaka  odgojna grupa ima  razrađen Godišnji program rada u kojim su detaljno precizirani ciljevi, zadaci i programski sadržaji u skladu sa uzrasnim karakteristikama i mogućnostima djece. 

Obavezni program za djecu pred polazak u školu

Obavezni program za djecu pred polazak u školu je veza između porodičnog okruženja, dječijeg vrtića i osnovne škole, a po značenju nije ni dječiji vrtić ni škola.

Obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u  školu namijenjen je djeci uzrasta od pet do šest godina koja nisu obuhvaćena nekim drugim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja. Program obuhvata aktivnosti koje se mogu organizovati jednom ili više puta u sedmici  u razdoblju od 01. marta do 31. maja  u maksimalnom dnevnom trajanju od tri sata, a u ukupnom trajanju od najmanje 150-170 sati, u skladu sa potrebama i interesima porodice i djeteta. U BPK-a Goražde obavezni program se provodi u peridu od marta do maja.

U okviru ovog programa planirane teme su:

1. PROLJEĆE

2.SVAKO SLOVO, NEŠTO NOVO

3.SAOBRAĆAJ.

Uži zadaci programa pripreme djece za polazak u školu su:
– osposobljavanje za prihvaćanje obaveza u koje će se uklopiti i buduće školske obaveze;
– poticanje spontanih ponašanja i izražavanja posebnih potreba;
– otvorenost za prihvaćanje informacija;
– otvorenost za učenje u među akciji s drugima;
– otvorenost za primanje usmenih i pisanih poruka i ovladavanje sredstvima koja posreduju te poruke.

Očekivana postignuća nakon provedenog obaveznog programa za djecu pred polazak u školu posmatrat će se kroz:

1. Fizičku zrelost djeteta da mora dostići određeni nivo da bi ono moglo podnijeti tjelesne i psihičke napore koji ga očekuju u školi
2. Intelektualna zrelost podrazumijeva razvijenost opažanja, stabilnost pažnje (koncentracija), govornu razvijenost, te razvijanost mišljenja i pamćenja
3. Emocionalna zrelost znači da dijete reaguje primjereno određenoj situaciji kao i većina djece njegove dobi. Emocije ili osjećaji osobito su važni za socijalni život djeteta.
4. Socijalna zrelost najuže je vezana za emocionalnu zrelost. To podrazumijeva da dijete predšklolac ima svoj krug prijatelja s kojima se igra i druži i koji ga prihvaćaju kao ravnopravnog partnera, ali isto tako podrazumijeva prilagođavanje na društvene obaveze i njihovo što temeljitije ispunjavanje u onoj mjeri u kojoj je to u stanju većina djece te dobi. 

Projekti

U radnoj 2019/2020 planirana je realizacija sljedećih projekata:

1.Planiramo realizirati odobreni projekat “Pomoć i podrška djeci sa poteškoćama“.

Ustanova nema uposlenih stručnih saradnika tako da će realizacija ovog projekta imati višestruki značaj u radu sa djecom sa poteškoćama.

Stručni tim bi se sastajao jednom mjesečno i dogovorao oko plana i realizacije stručog rada za svaku grupu i kategoriju djece u cilju što veće efikasnosti u postizanju rezultata.

2.Učenje engleskog jezika.